แจ้งแผนงบประมาณ แนวทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำหริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๒

  • แจ้งแผนงบประมาณ แนวทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม ภายใต้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำหริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ [ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]