โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • วันที่ 29 เม.ย. 65 เข้าร่วมประชุมที่สำนักชลประทานที่ 14

วันที่ 28-29 เมษายน 2565 นายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมด้วยนายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมประชุมพิจารณาเริ่มงาน (Inception Report) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมี นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) เป็นประธานในการประชุม พร้อมกรรมการดูแลกำกับงานจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการและเทคนิค เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมดำรงค์ศักดิ์ สำนักงานชลประทานที่ 14 #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน