โครงการศึกษาจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง

ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565 นายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มอบให้นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จำนวน 3 เวที เพื่อรับฟังปัญหา ข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานศึกษาและการพัฒนาโครงการฯ เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีนายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอชะอำ นายชิษณุ คำสังข์ ปลัดอำเภอเมืองเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย หน่วยงานราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม
เวทีที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เวทีที่ 2 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
และเวทีที่ 3 วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และผ่านระบบ Zoom
ในการประชุมครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์รับฟังสภาพปัญหา ความคิดเห็นของประชาชน และแนวทางในการพัฒนาโครงการฯให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
#การมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน