โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บโป่งสามสิบตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บโป่งสามสิบตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นำคณะกรรมการโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเเบื้องต้น อ่างเก็บโป่งสามสิบตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าพบ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บโป่งสามสิบตอนบน
จากนั้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมด้วยนายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บโป่งสามสิบตอนบน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมี ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่นและชาวอำเภอบางสะพานกว่า 150 คน ร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ #การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ #กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน #กรมชลประทาน