บุคลากร : ส่วนจัดการข้อร้องเรียน

สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน

นายณัฐพล วุฒิจันทร์

เลขานุการกรม

นายธรรมนูญ สงวนสัจวาจา

ผู้อำนวยการส่วนจัดการข้อร้องเรียน (ผจร.ลก.)

นายขวัญชัย สาคร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวยศธน แป้นชุม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางจิราพรรณ สาคร

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุปราณี พิสุทธิพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธัญญพร โตบุญมา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวทิตยาพร กุสุมพงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจิดาภา คำผง

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนิตยา แก้วอารีย์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอุษณีย์ ธานี

เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาวอรอุมา โพธิ์งาม

เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาวปวีณา กวางไพร

เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาวกัญจน์พิชญ์ จุลานนท์

เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาวดารารัตน์ ทิมเล็ก

เจ้าหน้าที่ Call Center 1460

นางสาวรุ่งทิพย์ พุทธทองนาค

เจ้าหน้าที่ Call Center 1460