บุคลากร : ส่วนบริหารทั่วไป

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

นายธเนศ ดิษฐปัญญา

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บุคลากรส่วนบริหารทั่วไป

นายพชร ชวนสกุล

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป (ผบท.สช.)

นางสาวพรรณชิตา ผลยิ่ง

งานธุรการ (ธก.สช.)
งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ (บส.สช.)

นางสาวจรรยาภรณ์ คำเปลว

งานการเงินและบัญชี ( งบ.สช.)

นายทินกร ทองภูธรณ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นางชมชนก คล้ายคลึงบงกช

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรจนา วิชวารีย์

เจ้าพนักงานธุรการ