บุคลากร : ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

นายธเนศ ดิษฐปัญญา

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

บุคลากรส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ

นายสรายุทธ อิ่มใจ

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ (ผสบ.สช.)

นางสาวพัชราภรณ์ ขาวโต

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายณัฐกร พรหมอุดม

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายวาทิตย์ บาลทิพย์

นายช่างชลประทาน

นายธนากร เฉลิมพีระโรจน์

นายช่างชลประทาน