บุคลากร

กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน

นายธเนศ ดิษฐปัญญา

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายพชร ชวนสกุล

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป (ผบท.สช.)

นายพรชัย ทองดีมีสุข

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ (ผยศ.สช.)

นายสรายุทธ อิ่มใจ

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำ (ผสบ.สช.)

นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ (ผสพ.สช.)